Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich

Pałac Inspiracji

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków "Pałac Silesia" powstało w 2015 roku z inicjatywy osób odpowiadających za proces rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich.

Organizacja zrzesza sympatyków tego wyjątkowego miejsca, którzy wspólnie podejmują inicjatywy ukierunkowane na rewitalizację przestrzeni pałacowej oraz otwieranie zabytkowych murów na społeczność w duchu wartości, którymi są: przedsiębiorczość, odpowiedzialność, rozwój i gościnność.

Stowarzyszenie realizuje liczne szkolenia, konferencje i warsztaty oraz spotkania konsultacyjne, regularnie prowadzi wycieczki po historycznej części Kompleksu Pałacowo-Parkowego. Z działań stowarzyszenia każdego roku korzysta ponad 700 osób.

Zespół stowarzyszenia czynnie angażuje się w działania z zakresu promowania u upowszechniania postaw związanych z przedsiębiorczością opartą na wartościach. Celem działań stowarzyszenia jest stworzenie z siemianowickiego Pałacu bijącego serca Śląska.

Historia mówiona

Zbieramy i upowszechniamy historie związane z siemianowickim Kompleksem Pałacowo-Parkowym

>> książka <<

>> film <<

Spacery pałacowe

Opowiadamy o Pałacu, jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

Human Smart Cities

Prowadzimy działania związane z tworzeniem przestrzeni dedykowanej działaniom kulturalnym w ramach siemianowickiego Human Smart Cities

>> wypracowane materiały<<

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków

Statut stowarzyszenia STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PAŁACU DONNERSMARCKÓW W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH „PAŁAC INSPIRACJI”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich „Pałac Inspiracji” i posiada osobowość prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1393) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).

§ 2.

Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą: Stowarzyszenie „Pałac Inspiracji”.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Unii Europejskiej, a siedziba stowarzyszenia znajduje się w Chorzowie.

§ 4.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 6

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

2. Nazwa i logo stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone. Wzór logotypu Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 7

1. Stowarzyszenie nie posiada jednostek terenowych.

2. Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Rozdział II

Cele i zasady działania

§ 8.

1. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich oraz upowszechnianie historii i wartości leżących u podstaw jego funkcjonowania: przedsiębiorczości, odpowiedzialności i gościnności.

2. Celami szczegółowymi działania Stowarzyszenia są:

1) podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i kultury, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa,

2) gromadzenie i upowszechnianie historii,

3) prowadzenie badań i analiz,

4) wydawanie publikacji, artykułów, materiałów dźwiękowych, filmowych i multimedialnych,

5) rewitalizacja,

6) działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7) upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów,

8) ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

9) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku,

10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

11) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

12) promocja i organizacja wolontariatu,

13) organizowanie wypoczynku i wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,

14) działalność charytatywna,

15) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

16) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

17) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

18) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

19) działalność na rzecz seniorów,

20) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości rodzinnej i społecznej,

21) promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wdrażanie w życie własnych projektów i programów,

2. Współpracę z podmiotami społecznymi, administracją publiczną i z biznesem,

3. Organizację i uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, szkoleniach i wykładach poświęconych celom działalności Stowarzyszenia,

4. Organizację szkoleń, warsztatów i kursów, które będą miały za cel rozwój zasobów ludzkich oraz propagowanie celów Stowarzyszenia,

5. Wydawanie certyfikatów i nagród związanych z celami stowarzyszenia,

6. Działalność wydawniczą,

7. Działalność doradczą i szkoleniową, realizującą cele Stowarzyszenia na rzecz osób prawnych i fizycznych,

8. Organizację imprez kulturalnych i sportowych,

9. Prowadzenie portalu internetowego,

10. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, które realizują podobne cele statutowe,

11. Udzielanie dotacji osobom prawnym,

12. Działalność pożytku publicznego, prowadzoną w sferach zadań publicznych w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

5) działalności charytatywnej,

6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

9) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,

10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

22) turystyki i krajoznawstwa,

23) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

24) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

26) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

27) ratownictwa i ochrony ludności,

28) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

29) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

30) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

31) promocji i organizacji wolontariatu,

32) pomocy Polonii i Polakom za granicą,

33) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

34) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych,

35) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

36) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

37) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

38) rewitalizacji,

39) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działania w sferach pożytku publicznego.

§ 10.

1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w Statucie.

2. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej.

§ 11.

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w kategoriach:

1) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

2) 58.11.Z – Wydawanie książek,

3) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

4) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

5) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

6) 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

7) 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

8) 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,

9) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

10) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,

11) 63.12.Z – Działalność portali internetowych,

12) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

13) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

14) 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

15) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

16) 74.20.Z – Działalność fotograficzna,

17) 74.90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,

18) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

19) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

20) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

21) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych,

22) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

23) 84.11.Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

24) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

25) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

26) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

27) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,

28) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

29) 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

30) 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi,

31) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

32) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

33) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

34) 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,

35) 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,

36) 91.01.A – Działalność bibliotek,

37) 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,

38) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

39) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,

40) 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

41) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

42) 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych,

43) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, w kategoriach :

1) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

2) 58.11.Z – Wydawanie książek,

3) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

4) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

5) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

6) 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

7) 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

8) 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,

9) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

10) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,

11) 63.12.Z – Działalność portali internetowych,

12) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

13) 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

14) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

15) 74.20.Z – Działalność fotograficzna,

16) 74.90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,

17) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

18) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

19) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

20) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych,

21) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

22) 84.11.Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

23) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

24) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

25) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

26) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,

27) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

28) 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

29) 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi,

30) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

31) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

32) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

33) 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,

34) 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,

35) 91.01.A – Działalność bibliotek,

36) 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,

37) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

38) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,

39) 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

40) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

41) 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych,

42) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.


§ 14.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i przestrzegać postanowień Statutu.

3. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. Uchwała w przedmiocie przyjęcia członka Stowarzyszenia podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.

4. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego, wspierającego oraz honorowego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Rady Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej podjęta uchwałą Rady jest ostateczna.

5. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków,

4) korzystania z wszelkich form pomocy zorganizowanej przez Stowarzyszenie,

5) korzystania z wszelkich urządzeń stanowiących własność Stowarzyszenia,

6) przedkładanie Zarządowi wniosków i uwag dotyczących pracy Stowarzyszenia.

7) uczestnictwa w pracy sekcji oraz klubów.

6. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) popierania zadań i celów Stowarzyszenia,

3) aktywnej pracy nad projektami i realizacji celów Stowarzyszenia,

4) płacenia składek członkowskich, uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada wszystkie prawa określone w § 11.

3. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia,

4. Nadanie członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla obszaru zainteresowania Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy ma prawo:

1) brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia,

2) korzystania z wszelkich form pomocy zorganizowanej przez Stowarzyszenie,

3) korzystania z wszelkich urządzeń stanowiących własność Stowarzyszenia,

4) przedkładanie Zarządowi wniosków i uwag dotyczących pracy Stowarzyszenia,

5) uczestnictwa w pracy Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy zobowiązany jest wspierać Stowarzyszenie swoją wiedzą i radą,

4. Członek honorowy zwolniony jest ze składek członkowskich,

5. Nadanie członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w razie rażącego i uporczywego naruszania postanowień Statutu,

4) nie płacenia składek przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2. W przypadkach określonych w § 14 ust. 1 pkt 3 decyzję wydaje Zarząd na podstawie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia wskazującej przyczyny skreślenia. Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Rada Nadzorcza.

§ 19.

1. Kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na wniosek przynajmniej jednego uprawnionego członka, wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym.

2. W razie braku wyboru kandydata do Zarządu lub Rady Nadzorczej w pierwszej turze dopuszcza się wybór uzupełniający, w których o wyborze decyduje zwykła większość ważnie oddanych głosów.

3. Druga i kolejne tury wyborów odbywają się spośród kandydatów zgłoszonych w pierwszej turze wyborów.

§ 20.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

§ 21.

Walne Zebranie Członków

2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający,

3) z głosem doradczym – członkowie honorowi.

4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku.

5. Walne Zebranie Członków może w każdym czasie odwołać każdego z członków Zarządu lub Rady Nadzorczej. Uchwała w takiej sprawie zapada większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

6. Walne Zebranie może dokonać uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Na wniosek przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

8. Zmiana statutu następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

9. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków, Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu 14 dni. Zebranie to będzie upoważnione do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków, bez względu na ilość osób biorących w nim udział.

10. Obradami Walnego Zebranie Członków kieruje przewodniczący wybierany w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

11. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub w terminie 1 miesiąca – na żądanie Rady Nadzorczej lub 1/10 członków złożone na piśmie. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania zgodnie ze zdaniem pierwszym, jego kompetencje w tym względzie przejmuje Rada Nadzorcza.

12. Zawiadomienie o terminie i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia przesyła się listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adresy podane w formie pisemnej przez członków Stowarzyszenia, lub doręcza się do rąk własnych wraz z podaniem proponowanego porządku obrad nie później niż na dwa tygodnie przed odbyciem Zgromadzenia.

13. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) wybór, odwoływanie oraz ustalanie składu liczbowego Zarządu i Rady Nadzorczej,

2) wytyczanie kierunków działania,

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium,

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji innych władz Stowarzyszenia,

5) zatwierdzanie rozliczeń oraz uchwalanie planów finansowych,

6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń, związków i organizacji,

7) uchwalanie wszelkich zmian Statutu,

8) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, ustanowienie likwidatora i rozdysponowanie majątku Stowarzyszenia.


§ 22.

Zarząd

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 1 do 5 członków w tym w zależności od liczby członków prezesa oraz wiceprezesów Zarządu.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Zarząd zbiera się w razie potrzeby, przynajmniej raz na sześć miesięcy. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniach jawnych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu.. Na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

6. Do zadań Zarządu należy przede wszystkim:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) ustalenie i realizacja budżetu Stowarzyszenia,

3) ustalanie wysokości składek członkowskich,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków i podawanie ich do wiadomości publicznej,

7) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,

8) określanie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników Stowarzyszenia, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

8. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu stowarzyszenia jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

§ 23.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza jest odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia,

2. Rada Nadzorcza powołana jest przez Walne Zebranie Członków do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia,

3. Rada Nadzorcza składa się z 2 do 3 osób.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może przeprowadzić czynności kontrolne niezbędne do realizacji stojących przed Radą zadań.

5. Uchwały Rady Nadzorczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Rady Nadzorczej. Na wniosek jednego członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

6. Do zadań Rady Nadzorczej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności ksiąg i dokumentów finansowych,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków i innym podmiotom, które takiego sprawozdania wymagają.

7. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

11. Członkowie Rady Nadzorczej winni być informowani o terminie zebrania Zarządu i mają prawo uczestniczenia w tych zebraniach.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 24.

Majątek Stowarzyszenia stanowi własność i inne prawa majątkowe.

§ 25.

1. Źródłem powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1) darowizny, zapisy i spadki,

2) dotacje krajowe oraz zagraniczne,

3) dochody ze zbiórek, aukcji organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia,

4) wpływy z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia,

5) dochody z majątku Stowarzyszenia,

6) składki członkowskie,

7) wpływy z 1% podatku, przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego,

8) finansowanie ze źródeł publicznych,

9) wpływy z tytułu lokat ze źródeł pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych stowarzyszenia.

§ 26.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

5. Z majątku Stowarzyszenia nie można dokonywać na szczególnych zasadach zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliscy, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27.

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zm.)

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 28.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.